Có 1 kết quả:

huyết bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh đàn bà ra nước trắng dơ ở âm đạo. Cũng gọi là Bạch đái ( Leuchorrée ).