Có 1 kết quả:

huyết nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu thịt. Chỉ tình ruột thịt.

Một số bài thơ có sử dụng