Có 1 kết quả:

huyết sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu đỏ máu.

Một số bài thơ có sử dụng