Có 1 kết quả:

huyết hư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh thiếu máu. Cũng gọi là Bần huyết 貧血 ( Anémie ).