Có 1 kết quả:

huyết lượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số máu trong thân thể.