Có 1 kết quả:

nục huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh chảy máu cam ở mũi.