Có 1 kết quả:

hạnh kiểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn nết tốt. Chỉ chung các nết tốt.