Có 1 kết quả:

hàng hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật bày bán.