Có 1 kết quả:

nhai phường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường nhỏ trong làng — Chỉ chỗ hàng xóm láng giềng.

Một số bài thơ có sử dụng