Có 1 kết quả:

nhai tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa tiệm ở hai bên đường phố.