Có 1 kết quả:

nhai đàm hạng nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói chuyện ở đường và lời bàn bạc ở ngõ. Chỉ dư luận dân chúng.