Có 1 kết quả:

nhai đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lớn. Đường cái.