Có 1 kết quả:

nha tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ nhỏ, trong một phủ quan.