Có 1 kết quả:

hồ đồng

1/1

hồ đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngõ phố

Từ điển trích dẫn

1. Người phương bắc gọi đường trong hẻm, trong phố nhỏ là “hồ đồng” 衚衕. Cũng viết là “hồ đồng” 胡同. § Phiên âm của tiếng Mông Cổ "quduq". ◇Thẩm Bảng 沈榜: “Hồ đồng bổn Nguyên nhân ngữ, tự trung tòng hồ tòng đồng, cái thủ hồ nhân đại đồng chi ý” 衚衕本元人語, 字中從胡從同, 蓋取胡人大同之意 (Uyển thự tạp kí 宛署雜記, Nhai đạo 街道).
2. ☆Tương tự: “lộng đường” 弄堂, “hạng đường” 衖堂, “tiểu hạng” 小巷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường sá.