Có 1 kết quả:

vệ uý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ chỉ huy một Vệ ( toán quân gồm 500 người ).

Một số bài thơ có sử dụng