Có 1 kết quả:

vệ tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa đi và che chở dọc đường. Cũng như: Hộ tống.

Một số bài thơ có sử dụng