Có 1 kết quả:

vệ đội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toán quân có nhiệm vụ canh gác giữ gìn.