Có 1 kết quả:

xung khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược, không hợp nhau.