Có 1 kết quả:

xung kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xông vào mà đánh.