Có 1 kết quả:

xung kích

1/1

xung kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đập vào
2. xung kích