Có 1 kết quả:

xung phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Va chạm mạnh, lấn mạnh tới.