Có 1 kết quả:

xung yếu

1/1

xung yếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nơi giao thông đi lại tấp nập

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan trọng, cần gìn giữ.

Một số bài thơ có sử dụng