Có 1 kết quả:

xung phong

1/1

xung phong

giản thể

Từ điển phổ thông

xung phong, xông thằng vào nơi nguy hiểm