Có 1 kết quả:

ý cẩm hồi hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “ý cẩm hoàn hương” 衣錦還鄉.