Có 1 kết quả:

ý cẩm hoàn hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặc áo gấm về làng. Hàm ý công thành danh tựu rồi vẻ vang trở về quê hương. ◇Lương Thư 梁書: “Cao Tổ tiễn ư Tân Đình, vị viết: Khanh ý cẩm hoàn hương, trẫm vô tây cố chi ưu hĩ” 高祖餞於新亭, 謂曰: 卿衣錦還鄉, 朕無西顧之憂矣 (Liễu Khánh Viễn truyện 柳慶遠傳).