Có 1 kết quả:

biểu trượng nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi chú bác họ.