Có 1 kết quả:

biểu huynh đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Anh em họ, con cô, con cậu, con dì. § Người lớn tuổi hơn mình thì gọi là “biểu huynh” 表兄, nhỏ tuổi hơn gọi là “biểu đệ” 表弟.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh em họ, con cô, con cậu, con dì, con già ( tức anh em họ ngoài, không phải con chú con bác ).