Có 1 kết quả:

biểu quyết

1/1

biểu quyết

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu quyết, quyết định thông qua trưng cầu