Có 1 kết quả:

biểu chương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuyên dương, tưởng lệ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho rõ ra, ai cũng thấy.