Có 1 kết quả:

biểu dương

1/1

biểu dương

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu dương, khen ngợi