Có 1 kết quả:

biểu cách

1/1

biểu cách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cột, ô trong bảng

Từ điển trích dẫn

1. Bảng, tờ thống kê. § Tài liệu gồm nhiều vạch ô ngang dọc để ghi những con số hoặc văn tự, hoặc dùng để điền vào chỗ trống (phân loại theo hạng mục).