Có 1 kết quả:

biểu quyết

1/1

biểu quyết

phồn thể

Từ điển phổ thông

biểu quyết, quyết định thông qua trưng cầu

Từ điển trích dẫn

1. Bày tỏ quyết định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứt khoát về một sự việc bằng cách lộ rõ ra bên ngoài, chứ không ngấm ngầm.