Có 1 kết quả:

biểu hiện

1/1

biểu hiện

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu hiện, tỏ ra