Có 1 kết quả:

biểu đích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái nêu và cái đích. Tỉ dụ mục tiêu cho người ta công kích. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Thiết kiến tứ hải dĩ định, triệu dân đồng tình, nhi Quý Mạnh Bế Cự bội bạn, vi thiên hạ biểu đích” 竊見四海已定, 兆民同情, 而季孟閉拒背畔, 為天下表的 (Mã Viện truyện 馬援傳) Thấy rằng bốn biển đã yên định, muôn dân đồng lòng, mà Quý Mạnh và Bế Cự tạo phản, làm thành cái đích cho thiên hạ bắn vào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nêu và cái đích, chỉ cái mức làm mẫu.