Có 1 kết quả:

biểu chương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hiển dương, biểu dương. ◇Hán Thư 後漢書: “Biểu chương Lục kinh” 表章六經 (Vũ đế kỉ tán 武帝紀贊).
2. Biểu minh.
3. Tờ tấu chương.
4. Tâu lên vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ tâu lên vua.

Một số bài thơ có sử dụng