Có 1 kết quả:

biểu hiệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm sáng tỏ danh hiệu.
2. Biệt hiệu.
3. Ngoại hiệu, tên được người khác đặt thêm cho.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu hiệu bên ngoài để nhận cho rõ, hoặc chứa đựng một ý nghĩa gì — Tên hiệu của người khác.