Có 1 kết quả:

biểu đạt

1/1

biểu đạt

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu đạt, tỏ rõ