Có 1 kết quả:

biểu diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt ngoài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề ngoài. Mặt người.