Có 1 kết quả:

sái y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo xẻ tà.