Có 1 kết quả:

cổn chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm của vua được trời trao cho.