Có 1 kết quả:

cổn y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lễ của vua. Cũng gọi tắt là Cổn. Hoặc gọi là Cổn bào.

Một số bài thơ có sử dụng