Có 1 kết quả:

suy bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút hư hỏng đi.