Có 1 kết quả:

suy lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sa sút rời rụng. Chỉ sự thất bại.