Có 1 kết quả:

suy vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc sa sút.