Có 1 kết quả:

suy đốn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Suy đồi 衰頹.