Có 1 kết quả:

nạp bị tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Tùng Thiện Vương, con trai vua Minh Mệnh nhà Nguyễn và cũng là danh sĩ đương thời.