Có 1 kết quả:

trung khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều khó nói trong lòng. Nỗi lòng. ĐTTT: » Đủ điều trung khúc ân cần «.