Có 1 kết quả:

khâm liệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy vải bọc thây người chết lại. Đoạn trường tân thanh có câu: » Nào là khâm liệm, nào là tang trai «.