Có 1 kết quả:

bào hốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áo bào và cái hốt. Tức triều phục và cái hốt cầm tay của quan lại ngày xưa..

Một số bài thơ có sử dụng