Có 1 kết quả:

mạt đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn bịt tóc.